برچسب- کاهش حرارت به دلیل نصب سایبان آلومینیومی به محل سایه ی ایجاد شده بستگی دارد.