برچسب- پروفیلهای آلومینیومی

حذف شرط: سیستم کرتین وال فیس کپ سیستم کرتین وال فیس کپحذف شرط: قیمت کرتین وا نحوه اجرای نمای کرتین وال قیمت کرتین وا نحوه اجرای نمای کرتین والحذف شرط: اجرای نمای شیشه ای ساختمان اجرای نمای شیشه ای ساختمانحذف شرط: قیمت نمای شیشه ای قیمت نمای شیشه ایحذف شرط: پروفیلهای آلومینیومی پروفیلهای آلومینیومی

سیستم کرتین وال فیس کپ

در سیستم کرتین وال درپوش دار فیس کپ شیشه ها مستقیماً بر روی لامل ها قرار می گیرند و در پوشهای نگه دارنده از بیرون شیشه را روی لاملها فیکس نگه میدارند. همچنین لاستیکهای EPDM موجود شیشه ها را در محل کاملاً هوا بندی و آب بندی می کند.

error: Alert: Content is protected !!