برچسب- نمای لامل. نحوه اجرای نمای کرتین وال. قیمت نمای کرتین وال. نمای شیشه ای فریم لس. دتایل اجرایی کرتین وال. نمای کرتین وال چیست. لامل چیست.

نمای لامل. نحوه اجرای نمای کرتین وال. قیمت نمای کرتین وال. نمای شیشه ای فریم لس. دتایل اجرایی کرتین وال. نمای کرتین وال چیست. لامل چیست.

نمای شیشه ای لامل

نمای کرتین یا نمای لامل  در دو نوع فیس کپ و فول فریم لس طبقه بندی می شوند. استفاده از درپوشهای ویژه در فیس کپ و عدم وجود این در پوشها در فول فریم لس از بارزترین وجود تمایز این سیستم می باشد. در سیستم درپوش دار شیشه ها مستقیماً بر روی نمای لامل قرار می گیرند.

error: Alert: Content is protected !!