برچسب - شیشه فریم لس

نمای فریم لس

نمای فریم لس Frameless System نمای فریم لس نوعی دیگر از نماهای شیشه ای ساختمان میباشد . نمای فریم لس یه طور کلی به طیف های متنوعی تقسیم بندی میشود. شالوده و یا کانسپت اصلی این نوع نماهای شیشه ای ، ایجاد سطح گسترده ای از نمای شیشه ای بدون استفاده ( و یا با کمترین استفاده ) از پروفیل های فلزی در نمای بیرونی ساختمان است .  بسته به نوع  سیستم مورد استفاده ،  سازه  اصلی نمای فریم لس  میتواند از آهن...