برچسب- سیستم نمای فیس کپ به

کرتین وال فریم لس و فیس کپ

عمده تفاوت سیستم کرتین وال فیس کپ با دیگر سیستم های نما ی کرتین وال در این است که در فضای بین شیشه های یک درپوش از جنس آلومینیوم قرار می گیرد . عرض این در پوشها ۵۰ میلیمتر است و بر روی لقمه های نگه دارنده قرار می گیرد و به لامل آلومینیومی پیچ می شوند.