برچسب- سیستم استیک

نحوه اجراین مای شیشه ای کرتین وال یونیتایز Unitize پنجره دو جداره

نمای شیشه ای کرتین وال یونیتایز Unitize پنجره دو جداره نمای شیشه ای کرتین وال Curtain Wall یک محصور کننده در جهت قائم ساختمان است که هیچ بار مرده ای را غیر از وزن خودش و فشارهای محیطی تحمل نمی کند و این نمای شیشه ای به منظور کمک به اسکلت وسازه ساختمان در تحمل بارهای وارده طراحی نشده و هیچ دخالتی در انتقال بارهای مرده و زنده به ساختمان ندارند وبه دلیل ساختار خاص سازه ای مقاوم در برابر نفوذ [...]

error: Alert: Content is protected !!