برچسب- تعریف قطعی از قیمت شیشه امکان پذیر نمی باشد و باید حتما براساس شکل و ساختار نمای ساختمان ابتدا طراحی شده و سپس با آنالیز طرح بدست آمده و با در نظرگیری شرایط مالی پروژه قیمت نهایی بدست آید. م

قیمت نمای کرتین وال

نمای کرتین وال

یکی از مواردی که کارفرمایان همواره در انتخاب نوع متریال نما مدنظر قرار می دهند استفاده از نمایی است که علاوه بر افزایش نمود و اقبال عمومی از ساختمان ، از نظر اقتصادی نیز به صرفه باشد. با پیشرفت صنعت نماهای ساختمانی علی الخصوص نماهای شیشه ای تنوع این نماها نیز افزایش یافته به گونه ای که می توان با تغییر ساختار نما گستره ای وسیعی از قیمت ها را بدست آورد.

error: Alert: Content is protected !!