برچسب- به همراه شیشه برروی شبکه متصل -لاستیکهای اب بندی- لاستیکهای هوا بندی