پروژه مسکونی نارمک

اجرای درب و پنجره آلومینیومی دوجداره نرمال

پروژه مسکونی نارمک

کارفرما: شخص حقیقی
نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی:

اجرای درب و پنجره آلومینیومی دوجداره نرمال