پروژه جردن

اجرای درب و پنجره آلومینیومی دو جداره نرمال

پروژه جردن

کارفرما: شخص حقیقی

نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی:

اجرای درب و پنجره آلومینیومی نرمال

(درب و پنجره آلومینیومی دوجداره نرمال)