نمای شیشه ای فریم لس – آب بندی مناسب ،نصب آسان و بارگذاری مناسب