پروژه های انجام شده

پروژه تهران ونک

  نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی: اجرای نمای شیشه ای کرتن وال فیس کپ تهران ونک   Takin Nama Aluminum شرکت تکین نما آلومینیوم برای دریافت مشاوره در مورد نحوه اجرای درب و پنجره آلومینیومی ترمال بریک و اجرای آن با مشاوران ما در تماس باشید

پروژه تهران جمهوری

  نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی: اجرای نمای شیشه ای کرتین وال درب و پنجره ترمال بریک تهران جمهوری   Takin Nama Aluminum شرکت تکین نما آلومینیوم برای دریافت مشاوره در مورد نحوه اجرای درب و پنجره آلومینیومی ترمال بریک و اجرای آن با مشاوران ما در تماس باشید

پروژه تهران پیروزی

  نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی: اجرای نمای شیشه ای کرتین وال درب و پنجره ترمال بریک تهران پیروزی   Takin Nama Aluminum شرکت تکین نما آلومینیوم برای دریافت مشاوره در مورد نحوه اجرای درب و پنجره آلومینیومی ترمال بریک و اجرای آن با مشاوران ما در تماس باشید

پروژه پردیس

  نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی: اجرای نمای شیشه ای کرتن وال فیس کپ پردیس   Takin Nama Aluminum شرکت تکین نما آلومینیوم برای دریافت مشاوره در مورد نحوه اجرای درب و پنجره آلومینیومی ترمال بریک و اجرای آن با مشاوران ما در تماس باشید

پروژه مازندران رویان

  نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی: اجرای نمای شیشه ای کرتن وال فیس کپ مازندران ویان   Takin Nama Aluminum شرکت تکین نما آلومینیوم برای دریافت مشاوره در مورد نحوه اجرای درب و پنجره آلومینیومی ترمال بریک و اجرای آن با مشاوران ما در تماس باشید

پروژه تهران توانیر

  نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی: اجرای نمای شیشه ای کرتن وال فیس کپ تهران توانیر   Takin Nama Aluminum شرکت تکین نما آلومینیوم برای دریافت مشاوره در مورد نحوه اجرای درب و پنجره آلومینیومی ترمال بریک و اجرای آن با مشاوران ما در تماس باشید

پروژ شیرینی بلوط

  نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی: اجرای نمای شیشه ای کرتین وال پروژ شیرینی بلوط قم   Takin Nama Aluminum شرکت تکین نما آلومینیوم برای دریافت مشاوره در مورد نحوه اجرای درب و پنجره آلومینیومی ترمال بریک و اجرای آن با مشاوران ما در تماس باشید

پروژه رویان – شهرک ارمانی

  نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی: اجرای نمای شیشه ای کرتین وال به همرا درب و پنجره آلومینیومی ترمال بریک مازندران نوشهر   Takin Nama Aluminum شرکت تکین نما آلومینیوم برای دریافت مشاوره در مورد نحوه اجرای درب و پنجره آلومینیومی ترمال بریک و اجرای آن با مشاوران ما در تماس باشید

پروژه پارک فن آوری پردیس

پروژه پارک فن آوری پردیس کارفرما: شرکت هوشمند سازان پردیس نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی: اجرای نمای شیشه ای کرتین وال سرامیک پرسلانی   Takin Nama Aluminum شرکت تکین نما آلومینیوم برای دریافت مشاوره در مورد نحوه اجرای نمای کرتین وال، دتایل و قیمت نمای شیشه ای کرتین وال همچنین قیمت سرامیک پرسلانی با مشاوران ما در تماس باشید

پروژه شهرداری منطقه ۲۱

پروژه شهرداری منطقه 21 کارفرما: شهرداری منطقه ۲۱ نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی: اجرای نمای شیشه ای کرتین وال درب و پنجره آلومینیومی نرمال ورق آلومینیومی کامپوزیت نمای ساختمان   Takin Nama Aluminum شرکت تکین نما آلومینیوم برای دریافت مشاوره در مورد نحوه اجرای نمای شیشه ای کرتین وال، درب و پنجره آلومینیومی نرمال همچنین قیمت ورق کامپوزیت و اجرای آن با مشاوران ما در تماس باشید