حذف شرط: فن اوریهای نوین و پیشرفته در امر ساختمان – کنترل و مدیریت کاربرد ماشین آلات در ساختمان سازی – معرفی نرم افزار های جدید و کابرد آنها در ساخت بنا فن اوریهای نوین و پیشرفته در امر ساختمان – کنترل و مدیریت کاربرد ماشین آلات در ساختمان سازی – معرفی نرم افزار های جدید و کابرد آنها در ساخت بنا

حذف شرط: فن اوریهای نوین و پیشرفته در امر ساختمان - کنترل و مدیریت کاربرد ماشین آلات در ساختمان سازی - معرفی نرم افزار های جدید و کابرد آنها در ساخت بنا فن اوریهای نوین و پیشرفته در امر ساختمان - کنترل و مدیریت کاربرد ماشین آلات در ساختمان سازی - معرفی نرم افزار های جدید و کابرد آنها در ساخت بنا

حذف شرط: فن اوریهای نوین و پیشرفته در امر ساختمان – کنترل و مدیریت کاربرد ماشین آلات در ساختمان سازی – معرفی نرم افزار های جدید و کابرد آنها در ساخت بنا فن اوریهای نوین و پیشرفته در امر ساختمان – کنترل و مدیریت کاربرد ماشین آلات در ساختمان سازی – معرفی نرم افزار های جدید و کابرد آنها در ساخت بنا