حذف شرط: فن اوریهاي نوین و پیشرفته در امر ساختمان – کنترل و مدیریت کاربرد ماشین آلات در ساختمان سازي – معرفی نرم افزار هاي جدید و کابرد آنها در ساخت بنا فن اوریهاي نوین و پیشرفته در امر ساختمان – کنترل و مدیریت کاربرد ماشین آلات در ساختمان سازي – معرفی نرم افزار هاي جدید و کابرد آنها در ساخت بنا

حذف شرط: فن اوریهاي نوین و پیشرفته در امر ساختمان - کنترل و مدیریت کاربرد ماشین آلات در ساختمان سازي - معرفی نرم افزار هاي جدید و کابرد آنها در ساخت بنا فن اوریهاي نوین و پیشرفته در امر ساختمان - کنترل و مدیریت کاربرد ماشین آلات در ساختمان سازي - معرفی نرم افزار هاي جدید و کابرد آنها در ساخت بنا

حذف شرط: فن اوریهاي نوین و پیشرفته در امر ساختمان – کنترل و مدیریت کاربرد ماشین آلات در ساختمان سازي – معرفی نرم افزار هاي جدید و کابرد آنها در ساخت بنا فن اوریهاي نوین و پیشرفته در امر ساختمان – کنترل و مدیریت کاربرد ماشین آلات در ساختمان سازي – معرفی نرم افزار هاي جدید و کابرد آنها در ساخت بنا