لوور آلومینیومی تکین نما آلومینیوم

لوور آلومینیومی تکین نما آلومینیوم امروزه برای جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشبد برای پنجره