حذف شرط: مقاومت خمشی مقاومت خمشیحذف شرط: ورق کامپوزیت الومکس ورق کامپوزیت الومکسحذف شرط: ورق کامپوزیت آلومکس-ورق کامپوزیت آلومکس از مرغوبترین نوع آلومنیوم تشکیل شده است و ضخامت و مشخصات آن با توجه به موارد مصرفی قابل تغییر می باشد. ورق کامپوزیت آلومکس-ورق کامپوزیت آلومکس از مرغوبترین نوع آلومنیوم تشکیل شده است و ضخامت و مشخصات آن با توجه به موارد مصرفی قابل تغییر می باشد.

حذف شرط: مقاومت خمشی مقاومت خمشیحذف شرط: ورق کامپوزیت الومکس ورق کامپوزیت الومکسحذف شرط: ورق کامپوزیت آلومکس-ورق کامپوزیت آلومکس از مرغوبترین نوع آلومنیوم تشکیل شده است و ضخامت و مشخصات آن با توجه به موارد مصرفی قابل تغییر می باشد. ورق کامپوزیت آلومکس-ورق کامپوزیت آلومکس از مرغوبترین نوع آلومنیوم تشکیل شده است و ضخامت و مشخصات آن با توجه به موارد مصرفی قابل تغییر می باشد.

حذف شرط: مقاومت خمشی مقاومت خمشیحذف شرط: ورق کامپوزیت الومکس ورق کامپوزیت الومکسحذف شرط: ورق کامپوزیت آلومکس-ورق کامپوزیت آلومکس از مرغوبترین نوع آلومنیوم تشکیل شده است و ضخامت و مشخصات آن با توجه به موارد مصرفی قابل تغییر می باشد. ورق کامپوزیت آلومکس-ورق کامپوزیت آلومکس از مرغوبترین نوع آلومنیوم تشکیل شده است و ضخامت و مشخصات آن با توجه به موارد مصرفی قابل تغییر می باشد.

error: Alert: Content is protected !!