کرتن وال (Curtain wall) در اصطلاح عامیانه به پوشش بیرونی ساختمان اطلاق می شود که جزو سازه ساختمان محسوب نشده و تنها هدف از آن بیرون نگاه داشتن شرایط آب و هوایی و جوی است.

کرتن وال (Curtain wall) در اصطلاح عامیانه به پوشش بیرونی ساختمان اطلاق می شود که جزو سازه ساختمان محسوب نشده و تنها هدف از آن بیرون نگاه داشتن شرایط آب و هوایی و جوی است.

کرتن وال (Curtain wall) در اصطلاح عامیانه به پوشش بیرونی ساختمان اطلاق می شود که جزو سازه ساختمان محسوب نشده و تنها هدف از آن بیرون نگاه داشتن شرایط آب و هوایی و جوی است.

error: Alert: Content is protected !!