سبکی ساختار و کاهش بار مرده ساختمان , افزایش مقدار نور ورودی به ساختمان, کاهش مصرف انرژی , سرعت بالای اجرا , عایق بندی کامل رطوبتی و حرارتی و صوتی ,امکان نصب انواع بازشوها برروی آن , کیفیت بالای قطعات انواع سیستمهای نمای کرتین وال

سبکی ساختار و کاهش بار مرده ساختمان , افزایش مقدار نور ورودی به ساختمان, کاهش مصرف انرژی , سرعت بالای اجرا , عایق بندی کامل رطوبتی و حرارتی و صوتی ,امکان نصب انواع بازشوها برروی آن , کیفیت بالای قطعات انواع سیستمهای نمای کرتین وال

سبکی ساختار و کاهش بار مرده ساختمان
,
افزایش مقدار نور ورودی به ساختمان,

کاهش مصرف انرژی
,
سرعت بالای اجرا
,
عایق بندی کامل رطوبتی و حرارتی و صوتی

,امکان نصب انواع بازشوها برروی آن
,
کیفیت بالای قطعات
انواع سیستمهای نمای کرتین وال

error: Alert: Content is protected !!