پروفیل آلومینیومی ترمال بریک

پروفیل آلومینیومی ترمال بریک از دو فریم داخلی و خارجی تشکیل شده اند