ورق آلومینیومی کامپوزیت پنل از دولایه ورق آلومینیوم در دو طرف و یک لایه میانی ترمو پلاستیک تشکیل می شود ورق آلومینیومی کامپوزیت فیکس(fix) هنگ(hang)

ورق آلومینیومی کامپوزیت پنل از دولایه ورق آلومینیوم در دو طرف و یک لایه میانی ترمو پلاستیک تشکیل می شود ورق آلومینیومی کامپوزیت فیکس(fix) هنگ(hang)

ورق آلومینیومی کامپوزیت پنل
از دولایه ورق آلومینیوم در دو طرف و یک لایه میانی ترمو پلاستیک تشکیل می شود
ورق آلومینیومی کامپوزیت فیکس(fix) هنگ(hang)