نمای کرتین وال لامل

نمنمای کرتین وال لامل در نمای کرتین وال پروفیلهای آلومینیومی که شیشه بر روی آنها قرار می گیرد