نمای فریم لس تکین نما آلومینیوم

در نمای شیشه ای فریم لس با قابهای آلومینیومی نگه دارنده شیشه بر روی یک فریم آهنی از پروفیل های با سایزهای متفاوت ساخته شده نصب و فیکس می گردند فواصل شیشه با یکدیگر در نمای بیرونی چنان نزدیک هم هستند که فریم آهنی از روبرو نما دیده نمی شود.

error: Alert: Content is protected !!