سبکی وزن. نصب سریع و آسان. استفاده از شیشه های دو وسه جداره. عدم انتقال تنش و لرزش سازه فلزی نما به شیشه. امکان بهره گیری از بازشو مخفی .

سبکی وزن. نصب سریع و آسان. استفاده از شیشه های دو وسه جداره. عدم انتقال تنش و لرزش سازه فلزی نما به شیشه. امکان بهره گیری از بازشو مخفی .

سبکی وزن.
نصب سریع و آسان.
استفاده از شیشه های دو وسه جداره.
عدم انتقال تنش و لرزش سازه فلزی نما به شیشه.
امکان بهره گیری از بازشو مخفی .

error: Alert: Content is protected !!