اجرای نمای شیشه ای ساختمان

نمای شیشه ای ساختمان یا کرتین وال مانند سایر نماهای ساختمانی به عنوان یک دیوار یا پرده شیشه ای فضای داخلی و از فضای خارجی جدا می کند و فضای داخلی را از آسیبهای خارجی و همچنین از دیده شدن محافظت می نماید . با ورود نمای شیشه ای ساختمان رونق خاصی در استفاده از نماهای شیشه ای ایجاد شد و شفافیت نماها زیادترشد.