الکن شیشه ای بیشتر به عنوان پوشش و محافظ بالکن می باشد. نمای شیشه بالکن متشکل از دو پروفیل آلومنیوم افقی نصب شده بر روی ساختارهای کف و سقف وهمچنین دو پروفیل عمودی در دو طرف بالکن قرار دارد و بخش آلومنیوم بالکن شیشه ای با رنگ پودری پلی آستر پوشش داده شده است.ا

الکن شیشه ای بیشتر به عنوان پوشش و محافظ بالکن می باشد. نمای شیشه بالکن متشکل از دو پروفیل آلومنیوم افقی نصب شده بر روی ساختارهای کف و سقف وهمچنین دو پروفیل عمودی در دو طرف بالکن قرار دارد و بخش آلومنیوم بالکن شیشه ای با رنگ پودری پلی آستر پوشش داده شده است.ا

الکن شیشه ای بیشتر به عنوان پوشش و محافظ بالکن می باشد.

نمای شیشه بالکن متشکل از دو پروفیل آلومنیوم افقی نصب شده بر روی ساختارهای کف و سقف وهمچنین دو پروفیل عمودی در دو طرف بالکن قرار دارد و بخش آلومنیوم بالکن شیشه ای با رنگ پودری پلی آستر پوشش داده شده است.ا

error: Alert: Content is protected !!