نمای شیشه ای لامل

نمای لامل توسط لقمه هایی آلومینیومی مخصوص متحرک نگه داشته می شود