فریم لس تکین نما

عایق صوتی و حرارتی در نمای شیشه ای فریم لس قابهای آلومینیومی  نگهدارنده شیشه