فریم لس شرکت تکین نما

در این نوع سیستم که جام های شیشه بوسیله پروفیل نگهدارنده به لاملهای افقی و عمودی متصل شده و درپوش آلومینیومی از خارج به صورت فشاری روی پروفیل نگهدارنده نصب می گردد.

error: Alert: Content is protected !!