شیدر آلومینیومی

لوور نمایی است که به عنوان پوشش دوم ، نمای سطح ساختمان را می پوشاند و از آنجا که سطح زیرین لوور در نمای ساختمان پیداست باید زیر سازی ساختمان کامل باشد. سطح زیرین لوورها می تواند آجر ،سنگ ،سیمان و... باشد. لوورها به عنوان حفاظ هم کاربرد دارند. لوورها به دو صورت افقی و عمودی قابل اجراء می باشند و برای جلوگیری از نورو تابش گرمای خورشید به داخل ساختمان استفاده می شوند.