سیستم فریم لس نمای شیشه ای

سیستم نمای شیشه ای فریم لس به سیستمی از پوشش نمای خارجی بنا گفته می شود