انواع لوور آلومینیومی

با تیغه هایی با مقطع دوکی یا مکعبی شکل نماهای ظریف و خیلی چشمنوازی ایجاد می کنند.